170. Az Egyház eucharisztikus egység

„Aki szomjazik, jöjjön. Aki kívánja az élet vizét, ingyen igyék. (Jel 22, 17)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

            A magyar Egyház ezen a vasárnapon ünnepli Úrnapját, Krisztus Testének és Vérének főünnepét. Jézus a Mennyből alászállott élő kenyér, aki Vele táplálkozik, az egységben van Vele és az örökké él, ahogy maga Krisztus is.

Ezen áll, vagy bukik életünk:  hisszük-e, hogy Krisztus az Úr, hogy Ő az Egyház feje, a világmindenség királya, a teremtő, Aki nélkül nincsen üdvösség, örök élet, de vele minden van, mert Ő minden mindenben és azért váltott meg, hogy részesedhessünk az Ő örök boldogságában? Benne elnyertük a megváltás, bűneink bocsánatát, és Ő maga vezet be minket a Mennyei Atya országába, a Mennyországba, ha földi életünk a végéhez ér.

Mert a földi élet véges, de Isten országa örök. Örök, éltes, boldog életet jelent számunkra, egyelőre célként, jövőképként, de Krisztus Testébek és Vérének vétele már ezt elővételezi. Aki az Egyház tagja, az tudja csak venni, aki a megszentelő kegyelem állapotában van, annak válik üdvösségére. Éppen ezért törekedjünk arra, hogy mindig tiszta szívvel, az örök élet reményével és a szeretetben való egység akarásával közeledjünk az Úrhoz, vegyük magunkhöz Őt magát a szentáldozásban!

Nekünk karitászosoknak a küldetésünkben a szentáldozás ereje és kegyelme erőt ad ahhoz, hogy vallásosságunkat megéljük. Szent Jakab apostol szava kifejezetten nekünk szól: „Isten és az Atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztán maradni a világ szennyétől.”(Jak 1,27)

Ez a dogmatikus ünnep a körmenettel, az énekekkel, a virágszirom-szórással, a négy égtáj felé felállított oltárokkal, a négy állomás evangéliumával, imádságával, a világ felé is elérhetővé, tanúságtevővé teszi ezt a bensőséges, misztikus titkot, amit megérteni nem tudunk, de a hit szemével és fényében mégis személyesen magunkénak tudhatunk, méghozzá közösségben, az Egyház közösségében.

Aquinói Szent Tamás az „angyali doktor” a legtömörebben és mégis a legpontosabban világítja meg az ünnep lényegét. Ezzel kívánok mindenkinek áldott ünneplést és azt, hogy egykor mindnyájan a Mennyben együtt legyünk a szentek közösségében egymással Istenben! Köszönöm, hogy az Egyház egységében ezzel a hittel és reménnyel szolgálhatok együtt Mindnyájatokkal a szeretet egységében.

„Isten egyszülött Fia az Ó saját istenségének részeseivé akart tenni minket. Ezért fölvette természetünket, emberré lett, hogy az emberek az isteni természet részeseivé legyenek.

Ezenfelül pedig amit természetünkből fölvett, azt egészen odaadta áldozatul a mi üdvösségünkért. A kereszt oltárán ugyanis feláldozta testét az Atyának kiengesztelésünkért; vérét ontotta megváltásunk áraként és lelki újjászületésünk fürdőjének megalapítására, hogy kiszabadítson a gyászos szolgaságból, és lemossa minden bűnünket.

Hogy pedig ennek a nagy, ajándékozó, örök szeretetének emléke velünk maradjon, testét eledelül és vérét italul hagyta ránk, hogy azt a hívek magukhoz vegyék a kenyér és a bor színe alatt.

Ó, drága, csodálatos, üdvösségszerző és minden gyönyörűséggel teljes vendégség! Lehet-e valami is ennél drágább vendégség? Itt nem borjak és bakok húsát eszik, mint az Ószövetségben, hanem magát Krisztust, a valóságos Istent kapjuk eledelül. Van-e ennél a szentségnél csodálatosabb dolog?

Ez a legüdvösségesebb szentség is, hiszen eltörli bűneinket, növeli erényeinket, és szívünket teljesen eltölti mennyei adományaival.

Az Egyház áldozatként ajánlja fel élőkért és holtakért, hogy mindenki javára legyen, hiszen Krisztus mindnyájunk üdvösségére alapította.

Kimondhatatlanul édességes szentség: hiszen ebben vesszük magunkhoz minden lelki öröm igazi forrását. Annak a kitüntető jóságos szeretetnek az emlékét ünnepeljük e szentségben, amelyről Krisztus a kínszenvedésével tett bizonyságot.” (Aquinói Szent Tamás egyháztanító)

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1035 Budapest, Kórház utca 37.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: