57. Karitász egyperces – Lelki adoptálás

„Nem fűzök külön magyarázatot ahhoz, hogy az abortusz veszélyében élő magzatokért és az abortusz bűnének megelőzéséért mennyire szükséges, és karitászoshoz méltó feladat imádkozni…”

„Hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10,10)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

December 8-tól kezdve, karitászosként elindítjuk közösségben az irgalmasság lelki cselekedeteinek egyik legszebb formáját: ÉLŐKÉRT ÉS HOLTAKÉRT IMÁDKOZNI.

Nem fűzök külön magyarázatot ahhoz, hogy az abortusz veszélyében élő magzatokért és az abortusz bűnének megelőzéséért mennyire szükséges és karitászoshoz méltó feladat imádkozni. Ebben az esetben is a lelkek megmentése, a lelkek üdvösségre segítése a cél, mind a bűn elkerülése, mind egy emberi lélek életének kibontakozásához való segítése útján.

Puskás Antal OSPPE atya szerzetes évek óta fáradozik azon, hogy a LELKI ADOPTÁLÁS MOZGALOM egyre jobban elterjedjen. A november 27-i Mária Rádiós műsorunk szinte teljes egészében erről szólt a vele való beszélgetésben. Ezen a weboldalon utána lehet nézni a mozgalomnak, eredményeinek és az imádságoknak: http://lelkiadoptalas.hu/

Mit jelent a megfogant élet lelki adoptálása? A lelki adoptálás imádságos elköteleződés az édesanyja méhében abortusz általi halállal fenyegetett gyermek védelmében. A lelki adoptálás művébe való bekapcsolódás egy – egyedül csak Isten által ismert gyermek – lelki szüleivé tesz minket.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központja szervezésében mindenki (bárki, nem kell tehát karitász tagnak, önkéntesnek, munkatársnak lenn ehhez) csatlakozhat ehhez a mozgalomhoz egyéni vállalásával. A vállalás nem más, mint az alábbi ígéret megtartása:

Az ígé­ret imája:

Szent­sé­ges Szűz, Isten Anyja, Mária, összes An­gya­lok és Szen­tek, a meg nem szü­le­tet­tek vé­del­mé­ben való se­gít­ség­nyúj­tás vá­gyá­tól ve­zet­ve, el­ha­tá­ro­zom és ígé­rem, hogy (a mai dátum)-tól kezd­ve lé­lek­ben adop­tá­lok egy gyer­me­ket, aki­nek nevét egye­dül Isten is­me­ri. 9 hó­na­pon át, min­den nap imád­ko­zom élete meg­men­té­sé­ért, va­la­mint azért, hogy szü­le­té­se után tör­vé­nyes és tisz­tes­sé­ges éle­tet él­hes­sen.

Imáim e szán­dék­ra a kö­vet­ke­zők lesz­nek: a ró­zsa­fü­zér egy titka,  ön­kén­tes fel­aján­lá­sa­im, és az az ima, me­lyet ma elő­ször mon­dok el:

Az adop­tá­lók min­den­na­pi imája:

Uram Jézus! Édes­anyád, Mária köz­ben­já­rá­sá­ra, aki sze­re­tet­tel szült vi­lág­ra Téged, va­la­mint Szent Jó­zsef­nek, a bi­za­lom em­be­ré­nek köz­ben­já­rá­sá­ra, aki szü­le­té­sed után gon­dos­ko­dott Rólad – kér­lek Téged annak a meg nem szü­le­tett gyer­mek­nek ér­de­ké­ben, akit lé­lek­ben adop­tál­tam, és akit a halál ve­szé­lye fe­nye­get. Kér­lek, adj szü­le­i­nek sze­re­te­tet és bá­tor­sá­got, hogy meg­hagy­ják gyer­me­kük éle­tét, me­lyet Te magad ren­del­tél szá­má­ra. Ámen.

Nagy szeretettel buzdítok ezúton is minden karitász önkéntest, hozzátartozóját, rokonát, ismerősét arra, hogy csatlakozzon ehhez az imaakcióhoz, mellyel életeket, lelkeket fogunk megmenteni. Ezt nem feltételes módban írom, hanem a HIT  EREJÉVEL,  A  JÓ  ISTEN  IRÁNTI  TELJES  ÉS  MEGBONTHATATLAN  BIZALOMMAL – aki csatlakozik, az biztos, hogy életet, lelket ment.

December 8-án, ádvent 2. vasárnapján közösen tehetjük le az ígéretet a 9 hónapos vállalásra és az első napi ima elmondására. December 8. a Szeplőtelen fogantatás ünnepe, és erre pontosan 9 hónapra esik szeptember 8. Szűz Mária születésnapja (Kisboldogasszony ünnepe).

Helyszín: Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia templom (Budapest, V. ker. Március 15. tér – az Erzsébet-híd pesti hídfő)

Időpont: 2019. december 8. vasárnap 10 órakor kezdődő szentmise.

Puskás Antal atya fog misézni, ő vezeti az ígérettételt és az imádságot. Nagy megtiszteltetés, hogy elvállalta és vendégünk lehet.

Erre a szentmisére, ígérettételre szeretettel hívok mindenkit. Aki nem tud, vagy nem akar eljönni, természetesen az is csatlakozhat egyénileg vagy közösségileg az imaakcióhoz, sőt máskor is el lehet kezdeni. A szervezéshez és a tanúságtételhez kérem, hogy jelezzétek nekem, illetve a karitászközpontunkba azt, hogy kik vesztek részt a Lelki adoptálás imafüzérében, és hogy tudtok-e jönni a kezdő napi imádságra, szentmisére a Belvárosi templomba. Ha lesznek jelentkezők, szívesen szervezünk egy kis agapét a szentmise utánra, ahogy Antal atyával és egymással is találkozhatunk beszélgethetünk.

Jelentkezni lehet 2019. december 6-ig ezeken az e-mail címeken és / vagy a karoitász csoportvezetőnél, régióvezetőnél. csorba.gabor@karitaszkozpont.hu / szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Kérem, jelezzetek vissza a következő két kérdésre adott IGEN válasszal:

RÉSZT VESZEK A LELKI ADOPTÁLÁS IMAFÜZÉRÉBEN: IGEN

ELJÖVÖK A KEZDŐ SZENTMISÉRE DEC. 8. VASÁRNAP 10 ÓRÁRA A BELVÁROSI TEMPLOMBA: IGEN

Az, hogy tudjunk egymásról, hogy kik veszünk részt az imavállalásban azért is lényeges, mert így a közösség erejét mi magunk is jobban fogjuk érezni. Időről időre kapcsolatban leszünk egymással e-mailen és egyéb más módon is ezalatt a szent 9 hónap alatt.

Előre is köszönöm a jelentkezéseket, ez a Krisztusban való és bizonyosan lélekmentő közösség engem is és mindnyájunkat is erősít. Az Úr velünk van, és az Ő erejével pedig minden lehetséges!

Hirdetések:

·         Karitász Lelkiségi Hittan következő alkalma december 9-én hétfőn 16.30 órakor lesz a Szent Kinga Otthonban, Budapest, V. ker. Egyetem tér 5. I. em. (lift van), kapucsengő: 10.

·         A következő karitász műsorunk a Mária Rádióban december 11-én szerdán 10.50 órakor kezdődik.

·         A karitász műsorok a Mária Rádióban itt érhetők el: https://hangtar.mariaradio.hu/Tevekeny_Szeretet

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitászigazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkozpont.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük